My Company

Thông tin về My Company ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lập kế hoạch dự án của bạn
Thảo luận
Trò chuyện, cổng thư và các kênh riêng tư
Việc cần làm
Organize your work with memos and to-do lists